skip to Main Content

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van: YourSelect B.V. te Hoofddorp

 

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen YourSelect B.V. en een opdrachtgever, waarop YourSelect B.V. de voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Opdrachtgever verklaart zich bij het verlenen van een opdracht akkoord met deze voorwaarden. Algemene voorwaarden van een opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van de voorwaarden van YourSelect B.V., op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en opdrachtbevestiging(-en)

 

 1. 1. Een overeenkomst tussen YourSelect B. en een opdrachtgever komt tot stand als een opdrachtgever de door YourSelect B.V. verstrekte offerte/overeenkomst of opdrachtbevestiging ondertekend aan YourSelect B.V. retourneert, dan wel doordat YourSelect B.V. een door opdrachtgever mondeling verstrekte opdracht schriftelijk bevestigd en opdrachtgever zich hiermee akkoord verklaart door niet binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht schriftelijk te reageren.

 

 1. 2. Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven of tenzij YourSelect B. onverwijld na ontvangst hiervan te kennen geeft, dat er geen overeenkomst tot stand dient te komen, onder de voorwaarden als omschreven in de offerte. De in een offerte/overeenkomst of opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

 1. 3. Als tussen partijen overeenkomst is bereikt over de opdracht op offertebasis, zendt YourSelect B. aan de opdrachtgever een opdrachtbevestiging met daarin onder andere startdatum, duur, prijs en in te zetten producten en dienstverlening gedurende de trajecten.
 2. zodra opdrachtnemer een door YourSelect B.V. voorgestelde kandidaat heeft gesproken, fysiek, telefonisch of anderszins.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijn

 

 1. 1. YourSelect B. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op YourSelect B.V. zal te allen tijde en onder alle omstandigheden slechts een inspanningsverplichting rusten.

 

 1. 2. YourSelect B. voert de werkzaamheden zelf uit.

 

 1. 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die YourSelect B. redelijkerwijze nodig heeft of waarvan een opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst/opdrachtbevestiging, tijdig aan YourSelect B.V. worden verstrekt. Indien de, voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, gegevens niet (tijdig) aan YourSelect B.V. zijn verstrekt, heeft YourSelect B.V. het recht de uitvoering van de opdrachtbevestiging op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende, (extra) kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 1. 4. YourSelect B. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat YourSelect B.V. is uitgegaan van , door een opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij deze, onjuistheid en of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

 1. 5. Indien is overeengekomen, dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan YourSelect B. de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fasen behoren, opschorten totdat een opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

 1. 6. De opdracht wordt uitgevoerd binnen de in overleg met een opdrachtgever in de offerte/opdrachtbevestiging vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet is te realiseren.

 

Artikel 4: Contractduur

 

 1. 1. Overeenkomsten/opdrachtbevestigingen worden gesloten voor de in de contracten overeengekomen perio

 

 1. 2. Beide partijen hebben, binnen de kaders van art. 4.3 en 4.4 het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Zulks een beëindiging dient schriftelijk en aangetekend te worden aangezegd.

 

 1. 3. YourSelect B. zal van dit recht uitsluitend gebruik maken, indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet kan plaatsvinden.

 

 1. 4. Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de overeenkomst hierin voorziet.

 

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst/(meer)kosten

 

 1. 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen en schriftelijk bevestigen.

 

 1. 2. Indien de partijen besluiten tot wijziging of aanvulling, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. YourSelect B. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

 1. 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal YourSelect B. de opdrachtgever hierover van te voren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal YourSelect B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding betekent. Door YourSelect B.V. worden geen meerkosten in rekening gebracht indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar

(bemiddeling) kunnen worden toegerekend.

 

 1. 4. Bij het voortijdig afbreken van een traject door de kandidaat worden de kosten van de lopende module in rekening gebracht.

 

Artikel 6. Geheimhouding

 

 1. 1. YourSelect B. is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie, zoals ook vastgelegd in de Wet bescherming Persoonsgegevens.

 

 1. 2. Indien de opdrachtgever en de kandidaat verschillende personen zijn, wordt het schriftelijk verslag aan de opdrachtgever toegezonden, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendommen

 

 1. 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden, behoudt YourSelect B. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

 

 1. 2. Alle, door YourSelect B. verstrekte, stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen e.d. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door een opdrachtgever en mogen niet door hem, zonder voorafgaande toestemming van YourSelect B.V., worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Opdrachtgever vrijwaart YourSelect B.V. voor de gevolgen welke kunnen ontstaan indien de opdrachtgever de resultaten van YourSelect B.V. ter beschikking stelt aan derden.

 

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

 

De vorderingen van YourSelect B.V. op een opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen;

 

 1. 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst, aan YourSelect B. ter kennis gekomen omstandigheden, YourSelect B.V. goede grond geeft te vrezen, dat een opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen

 

 1. 2. Indien YourSelect B. aan een opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is YourSelect B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Een en ander laat onverminderd het recht van YourSelect B.V. om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9. Gebreken/klachten

 

 1. 1. Klachten over de door YourSelect B. verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever en/of kandidaat binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden aangemeld aan YourSelect B.V..

 

 1. 2. Indien een klacht gegrond is, zal YourSelect B. de werkzaamheden alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor een opdrachtgever/kandidaat zinloos is geworden. Dit laatste dient door een opdrachtgever met opgaaf van redenen kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal YourSelect B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

 

Artikel 10. Betaling

 

 1. 1. Opdrachtgever is verplicht de werkzaamheden en eventueel geleverde zaken te betalen binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen na verzending van de factuur.

 

 1. 2. YourSelect B. zal altijd voorafgaand aan het (laten) geven van begeleiding, advies, onderzoek en voorafgaand aan het (laten) verrichten van welke werkzaamheden dan ook, van opdrachtgever geheel of gedeeltelijke betaling van deze werkzaamheden kunnen eisen.

 

 1. 3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

 

 1. 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van een opdrachtgever zullen de vorderingen van YourSelect B. en de verplichtingen van een opdrachtgever jegens YourSelect B.V. onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

 1. 5. Door een opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt een opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 11. Incassokosten

 

 1. 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedra

 

 1. 2. Indien YourSelect B. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijker wijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 

 1. 1. YourSelect B. aanvaardt voor de uitvoering van het opgedragen werk geen verdere aansprakelijkheid en geen verdere garantie dan voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk aan een opdrachtgever te kennen is gegeven. Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat YourSelect B.V. aansprakelijk is, dan zal deze aansprakelijkheid te alle tijden beperkt zijn tot het bedrag zoals

genoemd in lid 2, dan wel tot het verzekerde, dan wel in redelijkheid verzekerbare deel. Voor het niet verzekerde dan wel in redelijkheid verzekerbare deel van de schade wordt aansprakelijkheid

uitgesloten.

 

 1. 2. De aansprakelijkheid van YourSelect B. is beperkt tot het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden overeengekomen honorarium gedeelte.

 

 1. 3. De, in deze voorwaarden opgenomen, beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade is te wijten aan bewezen opzet of grove schuld van YourSelect B. en/of van door haar ingeschakelde adviseurs en/of derden, met dien verstande dat YourSelect B.V. nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor indirecte schade, van welke aard ook en door wie geleden, daaronder ook begrepen bedrijfsschade.

 

Artikel 13. Overmacht

 

 1. 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,

waarop YourSelect B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor YourSelect B.V. niet in staat is de

verplichtingen na te komen. Werkstakingen en brand vallen hier ook onder.

 

 1. 2. YourSelect B. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die

(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat YourSelect B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.

 

 1. 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van YourSelect B. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door YourSelect B.V. niet mogelijk is langer duurt dan

2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een

verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

 1. 4. Indien YourSelect B. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan hun verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan hun verplichtingen kunnen voldoen, dan is  YourSelect B.V. gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is een opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen YourSelect B.V. en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Back To Top