skip to Main Content

Privacy Statement

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp’ers, flexwerkers, medewerkers en zakelijke relaties.

Welke informatie verwerken we:

 • NAW gegevens,
 • e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto

Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je mag werken in Nederland. Ga je niet binnen vier weken voor ons werken, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.

Op het moment dat je voor YourSelect  kunt gaan werken/werkt verzamelen wij de volgende gegevens;

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;

Indien je via ons wordt in- en doorgeleend aan een opdrachtgever;

 • gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de  inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning).

YourSelect legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over etnische afkomst, gezondheid,

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding , advies, planning en personeels- en salarisadministratie. Tevens gebruiken wij het e-mailadres om je op de hoogte te houden van onze openstaande vacatures.

De informatie verwerken we:

  • om de overeenkomst die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging

Door wie worden de persoonsgegevens verwerkt

De gegevens worden door medewerkers van YourSelect B.V. verwerkt. De exacte namen en hun functie zijn opgenomen in een apart bestand. Dit is met gegronde rede op te vragen bij YourSelect b.v.

Met wie deelt YourSelect B.V. de persoonsgegevens en met welk doel deelt u YourSelect B.V. deze persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gedeeld met FlexPedia B.V. Dit is onze payroll organisatie. Door hen worden de arbeidscontracten opgesteld, de salarissen uitbetaald en de salarisspecificaties verstrekt aan de kandidaten.

Tevens worden bij gegronde redenen persoonsgegevens van opdrachtgevers en werkzoekenden uitgewisseld. Dit om tot een juiste match te komen.

YourSelect B.V. verkoopt persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • rectificatie van je persoonsgegevens;
 • verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • overdracht van je gegevens.

In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

HEB JE TIPS, VRAGEN OF FEEDBACK?
Neem contact met ons op:

YourSelect b.v.
Saturnusstraat 30
2132 HB Zandvoort
023 – 763 1000
info@yourselect.nl

Back To Top